Skip to main content

Förbundsstämma

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas senast i juni månad vartannat år. Extra årsmöte sammankallas av förbundsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det, för att behandla en viss angiven fråga, påfordras av medlemmar som tillsammans representerar minst 10 procent av förbundets totala medlemsantal per den 31 december föregående år.

Sådana beslut av enskild medlem skall för att vara giltiga fattas vid stadgeenlig ordning hållet möte med föreningen. Begäran om extra årsmöte skall tillställas förbundsstyrelsen med skriftlig redovisning av beslutsunderlaget. Extra årsmöte skall hållas inom fyra månader från det giltigt begäran inkommit till förbundet. Tid och plats för årsmötet fastställs av förbundsstyrelsen.

Kallelsen till ordinarie eller extra årsmöte skall delges till medlemmar, förbundsstyrelse och deras suppleanter samt valberedningen senast en månader före årsmötet.

Försändelsen kan ske via e-post och/eller postas på www.bostadsrattsagarna.se Tre veckor innan årsmötet skall förslag till dagordning, avskrift av inkomna motioner, styrelsens yttrande över dessa och valberedningens förslag samt underlag för alla övriga ärenden, som avses bli behandlade av årsmötet, anslås på förbundets hemsida eller via utskick till medlemmarna via vanlig post eller e-post.

Förhandsbesked om extra årsmöte skall postas senast tre månader före kongressens hållande alternativt läggas ut på föreningens hemsida.