Skip to main content

Processen att bli medlem i en bostadsrättsförening

moving, home and couple concept - smiling couple relaxing on sofa in new home

 

För att bli bostadsrättshavare räcker det inte med att äga en bostadsrätt, du behöver även bli medlem i bostadsrättsföreningen. Huvudregeln är att en ny innehavare av en bostadsrätt endast får utöva bostadsrätten om personen antas som medlem i bostadsrättsföreningen.

Undantag gäller under viss tid för dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare. Det finns även ett undantag som i viss tid gäller för juridiska personer som förvärvat en bostadsrätt vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning och då haft panträtt i bostadsrätten. I de flesta fall behöver dock den nya innehavaren av bostadsrätten ansöka om medlemskap i föreningen.

En ny innehavare av en bostadsrätt ska vända sig till styrelsen i bostadsrättsföreningen för att ansöka om medlemskap. Enligt HSB Normalstadgar ska styrelsen avgöra frågan om medlemskap inom en månad från det att en skriftlig och fullständig ansökan om medlemskap tagits emot. För att pröva frågan om medlemskap kan styrelsen komma att begära kreditupplysning avseende den som söker. Mer information om vad som kan vara bra att tänka på vid medlemskapsprövningen hittar du här.

Styrelsen kan antingen bevilja eller neka medlemskap. Om styrelsen är osäker på om medlemskap bör beviljas eller inte kan det vara bra att ta hjälp av jurist. Om styrelsen inte beviljar medlemskap kan den som nekats medlemskap vända sig till hyresnämnden. Undantag gäller för juridisk person som nekats medlemskap efter förvärv av en bostadsrättslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål. För den gruppen finns ingen möjlighet till överprövning.

Ansökan ska göras till hyresnämnden inom en månad från det att innehavaren har fått del av bostadsrättsföreningens beslut. Om ansökan görs för sent kan ansökan avvisas.

Hyresnämndens beslut om medlemskap kan överklagas till Svea hovrätt. För att överklaga behöver ett överklagande ges in till hyresnämnden inom tre veckor från den dag hyresnämnden meddelade beslut. Svea hovrätt är sista instans för prövning av medlemskapsfrågor. Det beslut som Svea hovrätt fattar är alltså det som gäller.

Text:HSB

Bild: Colourbox